REACH

Základní fakta o nařízení

Nařízení REACHregistrace, evaluace (hodnocení) a autorizace chemických látek vstoupilo v platnost 1. 7. 2007. Takto se Evropská unie snaží dosáhnout do roku 2020 toho, aby byly chemické látky vyráběny a používány způsobem, který minimalizuje významné nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí.

Důležitým cílem nového systému, který má být tímto nařízením zřízen, je podpořit a v určitých případech zajistit, že látky vzbuzující velké obavy budou postupně nahrazeny méně nebezpečnými látkami nebo technologiemi, jsou-li k dispozici vhodné a z ekonomického a technického hlediska uskutečnitelné alternativy.

REACH požaduje od jednotlivých článků dodavatelského řetězce  "výrobce - dovozce – následný uživatel" různé povinnosti. Rozsah a časové rámce těchto povinností jsou jasně definovány. Maloobchodní článek bude mít povinnost informovat například pomocí bezpečnostních listů. Díky těmto opatřením by mělo být zákazníkům a spotřebitelům zajištěno maximum ochrany.

REACH zavádí politiku „No Data No Market“. To znamená, že po uplynutí stanovených termínů pro registraci, by neregistrované chemické látky nebudou vyráběny ani dováženy na území členských států EU.
 

Postoj skupiny Donau Chemie k registraci

Skupina Donau - Chemie Group, do které patří naše firma DONAUCHEM s.r.o., považuje REACH za velmi důležitý.  Sledujeme legislativní proces a vytvořili jsme administrativní oddělení, které se stará o agendu REACH a bude k dispozici zákazníkům pro konzultace.

Včas jsme získali odborné znalosti abychom mohli implementovat REACH pro širokou škálu našich produktů. Donau Chemie Group obchoduje s chemickými látkami v rámci Evropské Unie i na globálních trzích. Z pohledu nařízení REACH se Donau Chemie Group ocitá v několika pozicích.

Je současně :

  • výrobcem,
  • dovozcem,
  • následným uživatelem
  • i velkoobchodem.

Kroky, které podniká Donauchem s.r.o.

Rovněž  naše společnost DONAUCHEM s.r.o. věnuje pozornost požadavkům a povinnostem vyplývajícím z Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006. V souvislosti s tímto jsme provedli předběžné registrace látek dovážených ze třetích zemí a současně získali informace o předběžné registraci látek vyráběných v zemích EU provedené jejich výrobci, resp. dodavateli.

Rádi bychom připomněli, že povinnost registrace (Hlava II Nařízení) se nevztahuje na případy, kdy je látka použita v humánních či veterinárních léčivých přípravcích, v potravinách a v krmivech (detaily viz Hlava I, Kapitola 1,  Článek 2, bod 5).

Kontakty
REACH manažer
+420 317 070 227
Kontaktuje nás
Tisk produktu/stránky